Vizitka

  

Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o. 

Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska 5

Ustanovljeno 28. 2. 1991, registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarstvo, pod vložno številko 1/11859/00. Od 14. 12. 1995 organizirano kot delniška družba.

S 30. 10. 2015 preoblikovano v družbo z omejeno odgovornostjo.

Osnovni kapital: 2.785.277,92 €

šifra dejavnosti: predvsem 2211-14, 2221-25, 7413, 7440

Matična številka: 5096049

Identifikacijska številka za DDV:  SI25256394

Zavezanec za plačilo DDV: DA

Transakcijski račun pri NLB, d. d.: 02922-0012208609